Gratis verzending bij bestellingen vanaf €100

Algemene voorwaarden

De slagerij “De Groene Weg” Amersfoort, de producent van DARF, is een biologische slagerij. Voor levering aan particulieren geldt een minimum orderbedrag van € 50, vooraf te voldoen op rekening NL43 RABO 0372 9210 19 t.n.v. Slagerij De Groene Weg te Amersfoort. Of een cash/pin betaling aan de chauffeur.

De bestelling moet ten minste drie werkdagen van tevoren worden geplaatst.

Levering op rekening is alleen mogelijk na goedkeuring door DARF Deutschland GmbH.

Voor wederverkopers zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Slagersbond van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder dossiernummer 969. In geval van niet-naleving van de leveringsvoorwaarden zullen passende maatregelen worden genomen.

Voor fokkers is een speciale verkooprekening geopend, die zal worden geactiveerd zodra u aan de desbetreffende voorwaarden hebt voldaan. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de commissaris en/of het DARF-bureau. Let op: de account wordt gedeactiveerd als u niet voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een account met fokkersvoorwaarden. Onder meer de volgende voorwaarden zijn van toepassing: Minimumafname van 50 kg, bestelling ten minste twee werkdagen vóór levering, levering aan huis, enz.

 

De Algemene Leveringsvoorwaarden:

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den Haag op 7 oktober 1992, depotnummer: 969.

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de leverancier en de afnemer, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de afnemer.

Artikel 2

Alle door de leverancier gedane aanbiedingen zijn herroepelijk, tenzij een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat. De overeenkomst komt tot stand doordat de afnemer de leverancier ervan in kennis stelt dat hij het aanbod aanvaardt.

Artikel 3

De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, zijn niet bindend en kunnen door de leverancier zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van een prijsverhoging heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4

Vanaf het ogenblik van de levering zijn de goederen voor rekening en risico van de koper, ongeacht of de koper ze persoonlijk in ontvangst neemt dan wel de persoon die hem moet vertegenwoordigen.

Onverminderd de overige rechten is de leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst tot zich te nemen, indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt.

Indien de door de leverancier geleverde goederen worden verwerkt of vermengd met goederen van de afnemer of van derden, wordt de leverancier eigenaar van de verwerkte of vermengde goederen totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Indien de leverancier gegronde twijfel heeft omtrent de solvabiliteit van de afnemer, is hij gerechtigd de levering van de goederen uit te stellen totdat de afnemer zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De afnemer is tevens aansprakelijk voor alle schade die de leverancier lijdt ten gevolge van de vertraagde levering. De foto’s kunnen afwijken van de geleverde versie.

Artikel 5

De verplichting tot levering vervalt in geval van overmacht.

Van overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake indien deze na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, molest, oproer, sabotage, werkstaking, gebrek aan arbeidskrachten, brand, ontploffing, brandblussing, rook, inbraak, diefstal, verlies, verzakking, instorting, wateroverlast, vocht, beschadiging of vernieling door ratten, muizen en andere dieren, defecten aan machinerieën, storingen in de stroomvoorziening en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld van de Leverancier ontstaan of niet de schuld zijn van de Leverancier.

Onder overmacht wordt mede verstaan de niet of niet-tijdige levering door derden van wie de leverancier het geheel of een gedeelte van de benodigde materialen of grondstoffen moet betrekken.

Artikel 6

De afnemer dient, op straffe van verval van zijn rechten, de leverancier binnen 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk (per fax, telegram of telex) in kennis te stellen van eventuele klachten over het gewicht en/of uiterlijk waarneembare gebreken.

2. De afnemer moet, indien hij zijn rechten dreigt te verliezen, de leverancier schriftelijk in kennis stellen van andere dan de in lid 1 bedoelde gebreken binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

De koper heeft geen recht op reclamatie indien het gaat om een gelijkmatig gewichtsverlies als gevolg van uitdroging dat, afhankelijk van de aard van het product, de normale industrienormen niet overschrijdt.

De leverancier moet in de gelegenheid worden gesteld de juistheid van elke claim te verifiëren.

Artikel 7

De leverancier is in geen geval gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden, boven het bedrag waarvoor de leveranciers in de branche zich plegen te verzekeren volgens de algemeen erkende normen van aansprakelijkheidsverzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid en dit niet in strijd is met dwingende wettelijke bepalingen.

Artikel 8 Betalingen

Betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting, contant bij levering of binnen 14 dagen na factuurdatum, zulks ter keuze van de Leverancier.

Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente van 1,5% per maand in rekening gebracht.

Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of anderszins in gebreke blijft, komen alle gemaakte incassokosten voor rekening van de koper, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,45 (fl. 250,00).

Artikel 9 Geschillen

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de in deze algemene voorwaarden bedoelde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 10

Op alle overeenkomsten in het kader van deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bepalingen tegen te late betaling

Sinds 2 augustus 2002 is een Europese richtlijn van kracht ter bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties. Deze regel lost de meeste problemen op die ondernemingen op de markt ondervinden.

De Europese richtlijn is alleen van toepassing op handelstransacties, d.w.z. de levering van goederen en diensten tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheidsinstellingen, maar niet op consumententransacties. Zo vallen bijvoorbeeld transacties tussen slagers en cateraars onder deze richtlijn.

Vanaf augustus 2002 geldt een uniforme wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voor alle transacties binnen de Europese Unie, tenzij contractueel een andere datum of termijn is overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is automatisch een hoge Europese rente van ongeveer 11% van toepassing. Alle relevante invorderingskosten in verband met te late betaling zijn invorderbaar. Als de vordering niet wordt betwist, moet de schuldeiser binnen 90 dagen een definitieve beslissing hebben die betaling afdwingt. Voor meer informatie over de richtlijn, zie de website van de Europese Unie.